Algemene Voorwaarden

Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door:

Sacred Beauty Rituals

Gedempt Hamerkanaal 

1021 KM Amsterdam

Teruggave & Retourbeleid Webshop

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren.

U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa €6,75 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.

Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.

Om gebruik te maken van dit recht en uw retour aan te melden kunt u contact met ons opnemen via Hello@sacredbeautyrituals.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na ontvangst van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Algemene voorwaarden

Artikel 1      Definities

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, hebben de betekenis van de schuin gedrukte woorden zoals deze hieronder in dit artikel worden gedefinieerd.

1.1           Algemene Voorwaarden:  onderhavige algemene voorwaarden

1.2           Bestelprocedure: de bestelprocedure, die Klant interactief doorloopt op de Website, om Zaken te bestellen.

1.3           Klant: de wederpartij van Sacred Beauty Rituals met wie Sacred Beauty Rituals een Overeenkomst aangaat.

1.4           Overeenkomst: overeenkomst, waar de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel van uitmaken, inzake de koop en levering van Zaken.

1.5           Partijen: Sacred Beauty Rituals en Klant gezamenlijk.

1.6           Sacred Beauty Rituals: de partij welke zich bedient van de Algemene Voorwaarden, tevens wederpartij van Klant.

1.7           Website: de website van Sacred Beauty Rituals, te vinden onder de URL www.sacredbeautyrituals.nl

1.8           Zaken: zaken welke Sacred Beauty Rituals op haar website aanbiedt, welke zaken Klant kan bestellen.

Artikel 2      Toepasselijkheid

2.1           De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, eventuele (e-mail)nieuwsbrieven, de Website, de Bestelprocedure alsmede contacten en / of (rechts)handelingen tussen Partijen, ook wanneer deze (rechts)handelingen niet mochten leiden tot een Overeenkomst.

2.2           Toepasselijkheid van algemene levering- of betalingsvoorwaarden en / of andere algemene of bijzondere voorwaarden, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

Artikel 3      Totstandkoming Overeenkomst

3.1           De op de Website aangeboden Zaken met bijbehorende prijzen gelden als een vrijblijvend aanbod, dat door Klant kan worden aanvaard door de gehele Bestelprocedure te doorlopen en te voltooien.

3.2          Sacred Beauty Rituals garandeert niet dat het aanbod als hiervoor bedoeld zonder fouten en of omissies is. Druk- en zetfouten zijn dan ook uitdrukkelijk voorbehouden en kunnen een zijn om de Overeenkomst geen gestand te doen geven. Indien Sacred Beauty Rituals hiertoe besluit zal zij dit onverwijld aan Klant laten weten.

3.3           Indien om welke reden dan ook, daar onder begrepen de situatie als in de laatste zin van voorgaande lid bedoeld, de Overeenkomst niet tot stand is gekomen, of is ontbonden, draagt Sacred Beauty Rituals er zorg voor dat –als er vooruit betaald is door de Klant- de betaalde bedragen, inclusief de initiële verzendkosten, zo snel als dat voor Sacred Beauty Rituals mogelijk is, worden terugbetaald aan Klant. Deze terugbetaling is in ieder geval binnen 14 (veertien) dagen.

Artikel 4      Prijzen en betaling

4.1           Prijzen zoals genoemd op de Website zijn inclusief BTW, alsmede inclusief andere van overheidswege opgelegde heffingen. De prijzen zijn exclusief verzendkosten. Deze worden Klant in rekening gebracht gedurende de Bestelprocedure.

4.2          Sacred Beauty Rituals is gerechtigd te allen tijde de prijzen aan te passen. Dit laatste heeft geen gevolgen voor de lopende Overeenkomsten welke bij prijsverhogingen zullen worden uitgevoerd tegen de overeengekomen prijzen.

4.3           Door Klant kunnen de verschuldigde bedragen op 1 (één) wijze worden voldaan namelijk door middel van overschrijving van factuurbedrag van de factuur welke is ontvangen per e-mail.

4.4           Nadat, in overleg en op verzoek van Klant, levering heeft plaatsgevonden zonder vooruitbetaling, en Klant heeft na ontvangst van een herinnerings e-mail met de factuur, na 2 (twee) weken nog niet aan zijn betalingsverplichting voldaan, zullen door Sacred Beauty Rituals € 7.00 administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht Klant na nogmaals 2 (twee) weken niet aan de betalingsverplichting voldaan hebben zal er door Sacred Beauty Rituals een incasso opdracht worden verstrekt voor het invorderen van het factuurbedrag inclusief de administratiekosten. De kosten welke hieruit voort vloeien zijn in zijn totaal voor rekening van Klant.

4.5          Inwisselen van een kadobon kan alleen voor producten. De waarde kan dus niet worden gebruikt voor betaling van de verzendkosten. Op cadeaubonnen zal nimmer restitutie kunnen plaatsvinden van niet volledig besteed bedrag.

Artikel 5      Leveringstermijn

5.1         De leveringstermijn zoals vermeld op de Website en alsmede in de bevestigings e-mails zijn indicatief. 

5.2         Sacred Beauty Rituals zal zich tot een uiterste inspannen deze indicatief afgegeven leveringstermijn te behalen.

5.3         Indien en voor zover Sacred Beauty Rituals niet binnen 30 (dertig) dagen de bestelde Zaken aan Klant kan leveren heeft de Klant het recht, nadat Sacred Beauty Rituals heeft laten weten de Overeenkomst niet binnen de hiervoor gestelde termijn te kunnen uitvoeren, om de Overeenkomst te annuleren. Artikel 3.3 is dan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6      Herroepingrecht

6.1       De Klant heeft het recht de geleverde Zaken binnen veertien (14) dagen na ontvangst, zonder opgaaf van redenen terug te sturen naar Sacred Beauty Rituals mits:

1.gezien de aard van de Zaken, deze in de originele en ongeopende verpakking zitten en niet zijn gebruikt;

2.de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden. Niet afdoende gefrankeerde pakketten worden door Sacred Beauty Rituals niet in ontvangst genomen;

3.de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van verzending en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant wordt aanvaard- totdat Sacred Beauty Rituals het pakket in ontvangst heeft genomen.

6.2        De herroeping geldt als ontbindende voorwaarde waarbij de Klant recht heeft op teruggave van hetgeen reeds betaald is, exclusief de verzendkosten. Artikel 3.3 is bij herroeping van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7      Reclameren

7.1         Indien en voor zover naar mening van de Klant de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst treedt de Klant in overleg met Sacred Beauty Rituals al waarna Klant is gerechtigd de Zaken terug te sturen naar Sacred Beauty Rituals, mits:

1.Klant na ontvangst het geleverde onmiddellijk heeft geïnspecteerd en eventuele gebreken aan Sacred Beauty Rituals binnen bekwame tijd schriftelijk heeft laten blijken;

2.de Zaken op kosten van de Klant teruggezonden worden, niet afdoende gefrankeerde pakketten worden niet in ontvangst genomen door Sacred Beauty Rituals;

3.de Klant zelf verantwoordelijk is voor de wijze van verzending en voor het risico van het pakket –en deze verantwoordelijkheid en dit risico hierbij door Klant worden aanvaard- totdat Sacred Beauty Rituals het in ontvangst heeft genomen.

7.2          Indien na onderzoek van Sacred Beauty Rituals blijkt dat de eigenschappen van de Zaken wel voldoen aan de Overeenkomst zal Sacred Beauty Rituals met Klant in overleg treden.

7.3          Indien na onderzoek van Sacred Beauty Rituals inderdaad blijkt dat de eigenschappen van de Zaken niet voldoen aan de Overeenkomst heeft de Klant recht op een vervangende Zaak, mits nog leverbaar. Mocht de vervangende Zaak niet leverbaar zijn heeft de Klant recht op:

1.het uitzoeken van een vervangende Zaak ter waarde van de Zaak welke niet bleek te beantwoorden, indien de uitgekozen Zaak niet duurder is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden legt de Klant het verschil in prijs bij, indien de uitgekozen Zaak goedkoper is dan de Zaak welke niet bleek te beantwoorden krijgt de Klant het verschil in prijs terug, waarbij de laatste zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is;

2.restitutie van waarde van de Zaak hetgeen geldt als (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst waarbij de laatset zin van artikel 3.3 van overeenkomstige toepassing is.

7.4           Waar in het voorgaande lid wordt gesproken over de waarde van de Zaak, wordt bedoeld de in de Overeenkomst overeengekomen prijs.

7.5           Gedurende de periode als bedoeld in artikel 6.1 kan de Klant ook gebruik maken van het recht in dat artikel verleent. Echter, bij een ingevuld reclamatieformulier wordt de procedure als in dit artikel veronderstelt.

Artikel 8      Verwerking persoonsgegevens

8.1            Indien en voor zover er persoonsgegevens verwerkt worden van Klant geldt deze verwerking slechts om:

1.de Overeenkomst te kunnen uitvoeren en gestand te kunnen doen geven;

2.behoudens de beperking van het navolgende lid, de Klant op de hoogte te stellen omtrent (nieuwe) producten en diensten van Sacred Beauty Rituals.

8.2             Voor het sturen van commerciële uitingen via elektronische weg naar Klant (zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend e-mailnieuwsbrieven) als in voorgaand lid onder 2 bedoeld, wordt aan de Klant uitdrukkelijk toestemming gevraagd tijdens de Bestelprocedure, en alleen als deze toestemming door de Klant is verleend zal Sacred Beauty Rituals deze uitingen sturen.

8.3            De Klant is te allen tijde gerechtigd kosteloos inzage te verkrijgen in haar persoonsgegevens en deze gegevens desgewenst door Sacred Beauty Rituals  aan te passen bij onjuistheden.

Artikel 9      Toepasselijk recht, klachten en geschillen

9.1           Op de Overeenkomst en nadere, daaruit voortvloeiende overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

9.2           Indien en voor zover er sprake is van een klacht neemt Klant contact op met Sacred Beauty Rituals, welk contact elektronisch kan. De contactgegevens welke daarvoor kunnen worden gebruikt staan bovenaan onderhavige Algemene Voorwaarden vermeld. Sacred Beauty Rituals zal uiterlijk binnen 30 (dertig) dagen reageren op een klacht als hiervoor bedoeld.

9.3           Klant kan het geschil –indien en voor zover Partijen er gezamenlijk niet uitkomen- voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter in Amsterdam, daaronder mede begrepen de Voorzieningenrechter van deze arrondissementsrechtbank, recht doende in kort geding.

Artikel 10    Overige bepalingen

10-1        Sacred Beauty Rituals is te allen tijde bevoegd onderhavige Algemene Voorwaarden aan te passen. Lopende Overeenkomsten zullen na wijziging van de Algemene Voorwaarden onder de oude overeengekomen voorwaarden worden nagekomen.

10-2        Indien en voor zover er voor de Bestelprocedure door Sacred Beauty Rituals inloggegevens zijn verstrekt, draagt Klant zelf zorg voor deze gegevens. Deze gegevens zijn strikt persoonlijk en mogen onder geen beding worden overgedragen. De Klant is zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van het onzorgvuldig omgaan met deze gegevens.

Telefoon: 0634790885

IBAN: NL12KNAB0411795244

Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. 

Onder KVK nummer: 84058250

BTW indentificatienummer 

NL003914408B25

Omzetbelasting nummer 

188420484B02